Câu hỏi

2.17KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân có đơn đề nghị cấp quyền sử dụng đất gửi Chủ tịch UBND xã. Chủ tịch UBND xã căn cứ bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất được duyệt có văn bản trả lời thửa đất công dân đề nghị cấp quyền sử dụng đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thửa đất trên thuộc loại đất 5% do Uỷ ban nhân dân xã quản lý.

Không nhất trí với văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã, công dân có đơn khiếu nại. Xin hỏi thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là của Chủ tịch UBND xã hay chủ tịch UBND huyện?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của tại khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Như vậy văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã là đối tượng khiếu nại, vì nó được thể hiện là văn bản, do Chủ tịch UBND xã ban hành, trả lời công dân về nguồn gốc đất là đất 5% do UBND xã quản lý nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, văn bản trả lời đã tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó công dân được quyền khiếu nại văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 về trình tự khiếu nại:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Như vậy, không đồng ý với văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã công dân làm đơn khiếu nại tới Chủ tịch UBND xã để giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND xã, công dân có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND huyện hoặc khởi kiện tại Tòa án theo thẩm quyền.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings