Câu hỏi

686Thanh tra
0
0 bình luận

Cơ quan sở tôi vừa thực hiện việc sắp xếp lại các phòng ban nhằm mục đích giảm các đầu mối, trong đó hợp nhất giữa thanh tra Sở với một phòng X và có tên là “Phòng thanh tra – X”, tôi xin hỏi sau hợp nhất, “Phòng thanh tra – X” có được sử dụng dấu cũ của Thanh tra Sở không? Và có còn chức danh Chánh Thanh tra Sở không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Pháp luật hiện hành về thanh tra quy định:

– Điều 23 Luật Thanh tra năm 2010 quy định:

“1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật…

2. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên…”

– Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở;

– Điều 25 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở;

– Điều 15 Nghị định số 86/2011/ NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định:

“1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chức khác.

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh…

2. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.”

Từ các quy định nêu trên, cho thấy sau khi hợp nhất “Phòng thanh tra – X”, không được sử dụng con dấu cũ của Thanh tra Sở và cũng không còn chức danh Chánh Thanh tra Sở. Vì khi hợp nhất thành “Phòng” thì phải tuân thủ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của “Phòng” theo quy định của Giám đốc Sở.

 

 

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings