Câu hỏi

272Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là chủ đơn vị sản xuất thực phẩm, đơn vị tôi được Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm tiến hành thanh tra và lấy mẫu gửi giám định. Sau 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thanh tra trực tiếp, mà đơn vị tôi vẫn chưa nhận được kết luận thanh tra, vậy Đoàn thanh tra thực hiện có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi trên, chúng tôi xin trả lời như sau:

Trường hợp 1, Kết quả giám định được cơ quan giám định chuyển đến sau khi kết thúc thanh tra và trong khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thanh tra, thì căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Thanh tra và căn cứ Điều 46, Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thanh tra, kết luận phải được ban hành theo quy định và gửi cho đối tượng thanh tra. Vì vậy, anh/chị kiến nghị người ra quyết định thanh tra về việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn.

Trường hợp 2, kết quả giám định chưa có sau 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thanh tra, thì căn cứ theo khoản 1 Điều 27, Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 quy định: Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Như vậy, thời hạn tính ban hành Kết luận thanh tra trong trường hợp trên được trừ thời gian đợi kết quả giám định nên việc chưa ban hành kết luận thanh tra sau 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thanh tra là đúng quy định pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings