Câu hỏi

238Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là thành viên Đoàn thanh tra, được giao ghi Sổ nhật ký Đoàn thanh tra. Trong quá trình thanh tra, thành viên X của Đoàn thanh tra nghỉ 03 ngày để đi khám chữa bệnh. Trưởng đoàn chỉ đạo không ghi thành viên X vắng mặt. Xin hỏi tôi phải thực hiện thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ phụ lục Thông tư 06/2021/TT-TTCP thì yêu cầu việc ghi nhật ký Đoàn thanh tra như sau:

“Nhật ký Đoàn thanh tra được ghi hàng ngày theo trình tự thời gian. Nội dung của nhật ký Đoàn thanh tra phải thể hiện rõ các nội dung sau: … – Việc vắng mặt của thành viên Đoàn thanh tra (nếu có) và nêu rõ lý do…;”

Là thành viên Đoàn thanh tra được giao ghi nhật ký Đoàn thanh tra, bạn phải tuân thủ quy định đã nêu trên. Vì vậy, bạn đề nghị với Trưởng đoàn thanh tra cho ghi số ngày vắng mặt đúng quy định của pháp luật.

Nếu Trưởng đoàn thanh tra nhất trí với đề nghị của bạn thì bạn ghi đầy đủ các ngày thành viên X vắng mặt và lý do vắng mặt.

Trong trường hợp Trưởng đoàn thanh tra không nhất trí với đề nghị của bạn thì bạn có quyền từ chối thực hiện, nếu Trưởng đoàn tra vẫn yêu cầu thực hiện thì bạn yêu cầu Trưởng đoàn tra chỉ đạo bằng văn bản và thực hiện theo chỉ đạo đồng thời báo cáo Người ra quyết định thanh tra (theo Điều 9, Luật Cán bộ, Công chức 2008 và sửa đổi bổ sung năm 2019).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings