Câu hỏi

668Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi xin hỏi, có thể tích hợp Quyết định thanh tra và Quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thành một Quyết định thanh tra trong đó có thêm Điều về thành lập Tổ giám sát (hoặc cử người giám sát) được không? 

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất, về Quyết định thanh tra:

– Điều 38 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: việc ra Quyết định thanh tra phải có một trong 04 căn cứ và Báo cáo kết quả thu thập thông tin nắm tình hình;

– Điều 15 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: Quyết định thanh tra thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư.

Thứ hai, về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra:

– Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 06 quy định: “Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra…, người thực hiện giám sát công bố Quyết định giám sát (nếu có)”.

– Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 06/2021/TT-TTCPngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Trong trường hợp giao cho công chức thuộc thẩm quyền thực hiện việc giám sát hoặc Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi chung là người thực hiện giám sát) thì Người ra quyết định thanh tra ban hành Quyết định giám sát theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư.

Theo quy định như trên, cho thấy Quyết định thanh tra và Quyết định giám sát họat động của Đoàn thanh tra là 2 quyết định khác nhau về căn cứ ra quyết định, nhiệm vụ, phạm vị, đối tượng thi hành… do đó không thể tích hợp Quyết định thanh tra và Quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thành một quyết định thanh tra trong đó có thêm Điều về thành lập Tổ giám sát (hoặc cử người giám sát) được, mà cần ban hành 02 quyết định riêng: Quyết định thanh tra theo Mẫu số 05 và Quyết định giám sát theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings