Câu hỏi

2.03KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Ban Tiếp công dân cấp huyện có nhận được đơn khiếu nại của công dân A và đã hướng dẫn công dân A gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Là cán bộ tiếp công dân, tôi xin hỏi: Sau khi chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Ban Tiếp công dân có cơ chế nào để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Cơ chế phối hợp giữa Ban Tiếp công dân và cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc trong tiếp công dân được quy định tại Điều 15 Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân, theo đó Ban Tiếp công dân có quyền theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân như sau:

Thứ nhất, Ban Tiếp công dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân chuyển đến.

Trường hợp đã được yêu cầu nhưng vụ việc chậm được giải quyết hoặc không được giải quyết thì Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng  Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc đó.

Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Trưởng Ban Tiếp công dân đề nghị người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân phối hợp, cử người tham gia kiểm tra khi có yêu cầu.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân cử người tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings