Câu hỏi

614Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là cán bộ mới chuyển về Ban Tiếp công dân cấp huyện. Tôi xin hỏi ngoài các quy định chung về nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ tiếp công dân còn cần có quy định riêng nào về tinh thần, thái độ làm việc hay không?  Cán bộ tiếp công dân cần được trang bị các kiến thức, kỹ năng gì để làm tốt công tác tiếp công dân?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi của bạn, Trường Cán bộ Thanh tra xin trả lời như sau:

Ngoài các quy định chung về nội quy, quy chế, đạo đức làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ tiếp công dân còn cần có tinh thần và thái độ làm việc của công chức thanh tra và người làm công tác tiếp công dân quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021, cụ thể như sau:

– Tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

– Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; có lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái và các hiện tượng tiêu cực khác.

– Không nhân danh cơ quan, tổ chức, không sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện công để làm việc riêng; tích cực xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp và môi trường công sở văn minh, thân thiện.

– Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Mặt khác, cán bộ tiếp công dân cần trang bị kiến thức và kỹ năng gì để làm tốt công tác tiếp công dân.

Hiện nay, Trường Cán bộ Thanh tra có nhiều chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tiếp công dân: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ tiếp công dân thường xuyên; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho Tổ trưởng tổ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cấp cơ sở xã, phường, thị trấn. Anh/chị truy cập website của Trường Cán bộ Thanh tra để liên hệ thông tin về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường: Truongcanbothanhtra.gov.vn.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings