Câu hỏi

2.10KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Đơn vị A ban hành Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức gửi cho viên chức trước 45 ngày, sau 45 ngày sẽ ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc. Khi nhận được thông báo, viên chức làm đơn khiếu nại Thông báo này, khiếu nại này có đủ điều kiện để thụ lý không? hay chỉ khi có quyết định thì mới khiếu nại quyết định chấm dứt hợp đồng?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành, đối tượng của khiếu nại là: quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tại khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại quy định: Quyết định hành chính là văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Đối với: “Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức” thỏa mãn các điều kiện: Là văn bản cá biệt do nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành; được áp dụng một lần đối với một đối tượng cụ thể; Tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Như vậy, “Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức” là đối tượng khiếu nại.

Nếu viên chức gửi đơn khiếu nại thông báo này đến đúng thẩm quyền và người có thẩm quyền xem xét khiếu nại thấy không thuộc các khoản của Điều 11, Luật Khiếu nại thì đủ điều kiện thụ lý./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings