Câu hỏi

982Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ông A làm đơn tố cáo Công ty B có hành vi phá rừng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở làm văn bản giao cho Chi cục Kiểm lâm thụ lý, trả lời công dân A và báo cáo kết quả cho Sở, xin hỏi thầy cô Chi cục Kiểm lâm có thụ lý giải quyết tố cáo được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực căn cứ vào Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền: “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết”.

Căn cứ khoản 6 Điều 8 NĐ 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp….. theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ khoản 23 Điều 2 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: “ Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo… và xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp… trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Như vậy thẩm quyền giải quyết tố cáo về lâm nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ trường hợp có văn bản của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân cấp thẩm quyền cho Chi cục kiểm lâm). Trong trường hợp này Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thụ lý tố cáo và giao cho Chi cục kiểm lâm tiến hành xác minh và báo cáo kết quả xác minh cho Sở theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings