Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho toàn ngành Thanh tra năm 2023
Tập thể Trường Cán bộ Thanh tra sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023