Đây là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, với quy mô toàn quốc. Hội nghị nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.