thông báo chiêu sinh

1. Lớp đào tạo Thanh tra viên chính

2. Lớp đào tạo nghiệp vụ Thanh tra