Câu hỏi

1.09KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

UBND huyện có nhận được đơn của bà V.T.T.H là đại diện cho công ty có địa chỉ tại địa phương khác không thuộc địa bàn huyện Phú Ninh. Nội dung đơn kiến nghị chính quyền giải quyết việc giúp bà và công ty mở đường lên trang trại chăn nuôi tại một xã T, thuộc huyện Phú Ninh.

Tuy nhiên, bà H không có sở hữu đất đai liên quan đến dự án chăn nuôi ở xã T, cũng không có giấy ủy quyền của chủ trang trại, cũng như các hộ dân có liên quan. Khi tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thì Ban Tiếp công dân tham mưu đồng chí Phó Chủ tịch huyện ký công văn chuyển đơn cho Thanh tra phối hợp với xã để giải quyết, trả lời đơn.

Em hỏi đơn này được xác định là loại đơn nào? Về phía cơ quan Thanh tra khi tiếp nhận nhiệm vụ theo công văn của UBND thì xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thứ nhất, đơn này được xác định là đơn kiến nghị của công dân, doanh nghiệp về chủ trương mở đường đi.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Tiếp công dân thì “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó”. Như vậy, đối với đơn kiến nghị thì không nhất thiết nội dung kiến nghị phải liên quan đến lợi ích của người gửi đơn kiến nghị. Do vậy, nếu xác định đơn kiến nghị về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp huyện thì Ban Tiếp công dân cần báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về thẩm quyền giải quyết, đơn kiến nghị này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện. Tuy nhiên, nếu đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện thì Chủ tịch UBND huyện có quyền giao cho Thanh tra huyện tham mưu giải quyết. Do vậy, trong trường hợp nếu đồng chí Phó Chủ tịch huyện có văn bản giao Thanh tra huyện phối hợp với xã để giải quyết, trả lời đơn thì Thanh tra huyện cần xác định đây là văn bản của Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho thanh tra tham mưu giúp Chủ tịch huyện giải quyết kiến nghị của công dân. Công việc này thuộc nhóm thẩm quyền: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định tại Điều 27 Luật Thanh tra. Do vậy, Thanh tra huyện cần phối hợp với xã để xem xét nội dung kiến nghị của doanh nghiệp và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có văn bản trả lời người kiến nghị theo quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings