Câu hỏi

1.44KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi hiện là chuyên viên đang công tác tại cơ quan cấp Sở với trên 130 công chức, 09 phòng chuyên môn, mỗi phòng từ 12-15 công chức. Cho tôi xin hỏi:

– Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) của tôi được thực hiện tại cuộc họp của công chức trong Phòng hoặc niêm yết công khai tại Bảng lịch làm việc chung của Phòng có được không hay phải công khai tại cuộc họp 130 công chức cơ quan (hoặc niêm yết tại Bảng niêm yết chung của toàn cơ quan)?

– Cơ quan tôi hiện có 02 trụ sở làm việc thì có thể niêm yết bản kê khai TSTN của tôi tại trụ sở nơi tôi đang làm việc được không hay phải niêm yết tại Trụ sở chính?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Về vấn đề công khai bản kê khai TSTN tại khoản 1 Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định như sau: “Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc”.

Và căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định: “Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại Trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức”.

Như vậy, bạn là chuyên viên công tác tại Sở, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của bạn được thực hiện dưới hai hình thức: niêm yết tại Trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của bạn theo hình thức nào do Thủ trưởng cơ quan quản lý của bạn quyết định.

Trường hợp nếu công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của bạn bằng hình thức niêm yết tại Trụ sở cơ quan thì sẽ niêm yết tại Trụ sở cơ quan nơi bạn thường xuyên làm việc.

Trường hợp nếu công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của bạn tại cuộc họp, việc công khai sẽ được thực hiện tại cuộc họp với toàn thể 130 cán bộ, công chức của cơ quan bạn.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings