Câu hỏi

1.60KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi muốn hỏi trong trường hợp một người công tác ở một Ban của Tỉnh ủy, đã kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) lần đầu; khi chuyển công tác đến 1 Sở thì có phải kê khai TSTN lần đầu lại hay không, hay lấy bản kê khai TSTN đã khai trước đây để nộp về Thanh tra tỉnh. Trong trường hợp ngược lại thì Thanh tra tỉnh có phải trả bản kê khai TSTN cho người này không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo hướng dẫn tại mục 1 công văn số 252/TTCP-C.IV về kiểm soát tài sản, thu nhập ngày 19/2/2021 quy định: Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó”.

Như vậy, trong  trường hợp này, người đó đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu rồi thì có thể sử dụng Bản kê khai đó để phục vụ công tác cán bộ. Trên thực tế, khi cán bộ chuyển công tác, bản kê khai tài sản, thu nhập sẽ được bộ phận có chức năng quản lý hồ sơ cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi kèm theo hồ sơ công chức/ viên chức của người đó. Trường hợp, người chuyển công tác được bổ nhiệm vị trí công tác cao hơn, Bản kê khai tài sản, thu nhập của người đó không thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh thì các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin Bản kê khai.

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ xây dựng và thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập thì vấn đề trao đổi, quản lý thông tin về các bản kê khai tài sản, thu nhập sẽ thuận lợi hơn.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings