Phản ánh, kiến nghị về các vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Theo đó, Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long.

Quy chế này áp dụng cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị để tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

Nội dung phản ánh, kiến nghị bao gồm hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính; kiến nghị các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thực hiện thông qua các hình thức Hộp thư điện tử của Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long: banbientap@vinhlong.gov.vn hoặc Hệ thống phản ánh, kiến nghị qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long: https://pakn.vinhlong.gov.vn/.

Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị; chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực giải quyết đến các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý; cập nhật đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, thư điện tử vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng quy định việc đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị: Đối với các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông tin cho tổ chức, cá nhân việc không tiếp nhận và nêu rõ lý do; các phản ánh, kiến nghị chưa rõ nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 6 Quy chế này nhưng không thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 6 Quy chế này thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật;

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp về quy định hành chính qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị; phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc chuyển đến các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền xử lý, trả lời.

Phải xử lý phản ánh, kiến nghị trong vòng 15 ngày làm việc

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp về quy định hành chính được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị; bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền được giao theo đúng quy trình và thời hạn được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị đến các đơn vị được phân công xử lý, các đơn vị phải có trách nhiệm xử lý và trả lời theo quy định. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà đơn vị chưa xử lý xong phải có văn bản phản hồi gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với các phản ánh, kiến nghị đã có kết quả xử lý, các đơn vị được phân công xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị phải cập nhật kết quả vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị ngay trong ngày khi có kết quả.

Trường hợp các phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, không cập nhật thông tin trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động quản lý, vận hành, nâng cấp và đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật hệ thống của Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với từng đơn vị theo thẩm quyền xử lý và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Đình Thuyết
(Nguồn: ThanhtraVietNam)