Theo kết quả chấm điểm các chỉ số CCHC năm 2022 tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng số điểm CCHC của Thanh tra tỉnh năm 2022 đạt 67,72, đứng vị trí 10/19 cơ quan, đơn vị.

Một số tiêu chí thành phần còn hạn chế, như: Báo cáo chuyên đề; công tác tuyên truyền CCHC; đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC; lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật (do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đã hết hiệu lực trong năm; tham mưu sửa đổi, bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát; hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; công khai thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan; kiểm soát quy định TTHC…

Trên cơ sở kết quả đánh của UBND tỉnh, năm 2023, Thanh tra tỉnh Phú Yên phấn đấu giữ vững các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt được trong công tác CCHC và tập trung khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, mất điểm.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 776/KH-TTr nhằm xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện các lĩnh vực, chỉ số, chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Thanh tra tỉnh. Phấn đấu năm 2023 chỉ số PAR Index xếp hạng trong nhóm 8 sở, ban, ngành và đến năm 2025 xếp nhóm 5 sở, ban, ngành…

Mặt khác, Kế hoạch còn nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC năm 2022 để thực hiện tốt hơn trong năm 2023. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC của cơ quan.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2023. Cụ thể:

Một là, xem xét xử lý công chức vi phạm, yếu kém trong thực thi công vụ (nếu có); gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ.

Hai là, rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, làm cơ sở đánh giá công chức về chất lượng tham mưu, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có các giải pháp thúc đẩy cũng như khắc phục kịp thời những phát sinh nếu có.

Ba là, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn. 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn). Đảm bảo thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn thực chất trên 95%.

Bốn là, tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 61/2018/NĐ-CP, kiên quyết loại bỏ ngay tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu.

Năm là, thực hiện kịp thời, đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra công vụ, đặc biệt trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Bẩy là, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan nhà nước.

Tám là, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị phụ trách. Đồng thời, tổ chức thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Kế hoạch của Thanh tra tỉnh Phú Yên cũng nêu rõ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả thực hiện” cho từng phòng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Trên cơ sở các nội dung theo Kế hoạch, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng nghiệp vụ chủ động tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung đẩy mạnh CCHC phục vụ giải quyết TTHC./.

Minh Nguyệt
(Nguồn: ThanhtraVietNam)