Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, đề xuất cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 100% các đơn vị thanh tra trong tỉnh triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt; tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản qua thanh tra đạt từ 90% trở lên; kiểm tra, đôn đốc thực hiện 100% các kết luận thanh tra được ban hành. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cùng cấp đạt từ 90% trở lên; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. 100% công chức, nhân viên ngành thanh tra thi đua thực hiện tốt chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của ngành; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước các cấp phát động. 100% các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành thực hiện áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá công sở; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không có cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm. Phấn đấu đạt trên 90% trở lên công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Trung ương và của tỉnh về công tác thanh tra và công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua theo chuyên đề, đặc thù do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh phát động năm 2023, giai doạn 2021 – 2025 gắn với nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của ngành.

Hai là, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, các phòng chuyên môn; thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành; trách nhiệm của cán bộ, công chức thanh tra trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ dạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí công tác, từng công chức, nhân viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc hằng tuần, tháng, quý theo quy định.

Ba là, thực hiện kịp thời các chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với công chức và người lao động theo quy dịnh của pháp luật, sắp xếp cơ cấu lại công chức phù hợp với năng lực, trình độ và vị trí việc làm; xử lý nghiêm công chức, nhân viên thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, pháp luật nếu có.

Bốn là, thực hiện tốt công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện sai phạm; thanh tra, kiểm tra đối với vụ việc cụ thể do Thủ trưởng cùng cấp giao; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc phức tạp, đông người phát sinh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thanh tra, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không để công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp gây mất trật tự an ninh ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Năm là, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến./.

Đoàn Cần

(Nguồn: ThanhtraVietNam)