Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong công tác PCTN, TC

Theo Thanh tra tỉnh, mục đích của kế hoạch, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, TC.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TC. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của công chức, thanh tra viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, liêm chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Kế hoạch cũng yêu cầu, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, TC. Trong đó, xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp: Tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hội nghị cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: TTT.ĐT)

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC, nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng phối hợp tham mưu Chánh Thanh tra triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng (công khai, minh bạch chế độ, định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ, tài sản thu nhập…). Tăng cường công tác phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong quá trình thanh tra kịp thời đề xuất người có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC

Kế hoạch yêu cầu, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về PCTN, TC và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, TC để công chức, thanh tra viên, người lao động nắm và thực hiện.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC phải gắn liền với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án; Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Kế hoạch cũng yêu cầu, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên Trang thông tin điên tử của Thanh tra tỉnh và tại Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công của tỉnh; công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh, nội quy tiếp công dân trên Trang thông tin điện tử để công dân và tổ chức biết.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, dân chủ trong các lĩnh vực như: bố trí, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức; chuyển đổi vi trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức…

Đưa nội dung công tác PCTN, TC vào Nghị quyết, Chương trình hành động của các chi bộ, xem đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên.

Về kiểm soát xung đột lợi ích, kế hoạch yêu cầu, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nắm rõ các quy định của pháp luật về xung đột lợi ích, 09 dấu hiệu xung đột lợi ích, thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích,…

Khi có căn cứ cho rằng công chức, thanh tra viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ không đảm bảo tính khách quan, đúng đắn, trung thực,…. kịp thời báo cáo Chánh Thanh tra xử lý theo thẩm quyền các biện pháp như: cử người giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác; đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích hoặc áp dụng pháp luật khác về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định.

Về xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và niêm yết công khai, minh bạch tại cơ quan. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát các quy định không còn phù hợp kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Tuân thủ nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Về xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, toàn thể công chức, thanh tra viên thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Quyết định số 1631/QĐUBND-HC ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng tại Điều 22 Luật PCTN năm 2018 và Mục 2 Chương IV Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, kế hoạch yêu cầu chú trọng công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC đối với các đoàn thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chủ động theo dõi, nắm tình hình kịp thời đề xuất thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện tốt quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch cũng yêu cầu, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở để giám sát, phát hiện kịp thời những sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, quản lý hành chính ở cơ quan, đơn vị; đề xuất các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí và PCTN, TC ở cơ sở./.

Đình Thuyết

(Nguồn: ThanhtraVietNam)