Một là, công tác thanh tra

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh. Triển khai tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 22/11/2022; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là việc thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Về công tác xử lý sau thanh tra, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, triển khai các biện pháp thu hồi tiền, tài sản đạt từ 80% trở lên và tham mưu có hiệu quả các vụ việc còn tồn đọng từ các năm trước.

Hai là, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trong việc ban hành, tham mưu ban hành quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt trên 90%. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo đạt kết quả chính xác, khách quan.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương nhất là các vụ việc khiếu kiện lên Trung ương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, cá nhân, tổ chức, qua đó giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.  Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Ba là, công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành nghiêm túc về minh bạch tài sản, thu nhập; kiến nghị với cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Tham mưu kịp thời cho UBND chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp nhận và tham mưu thực hiện đầy đủ về kê khai, xác minh tài sản thu nhập theo quy định; Triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch.

Bốn là, công tác cải cách hành chính và một số nhiệm vụ khác

Ban hành kế hoạch: cải cách hành chính; tuyên truyền cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các kế hoạch khác theo quy định.

Tham mưu công tác chuyển ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính; đổi thẻ thanh tra viên; thi thanh tra viên lên thanh tra viên chính; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho công chức trong ngành Thanh tra; hiệp y bổ nhiệm Chánh thanh tra các sở và huyện, thành phố. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong cơ quan./.

Ngọc Xinh

(Nguồn: ThanhtraVietNam)