Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ (TTCP) làm Trưởng đoàn; có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn một số quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng; cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án, công trình nhà ở có vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Theo Quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 – 2022, quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan, Đoàn Thanh tra có thể kiểm tra, xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Cũng tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của TTCP. Phó Tổng TTCP đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
Mặt khác, Phó Tổng TTCP giao nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra và Tổ giám sát thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt. Đặc biệt, chấp hành nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra, có chương trình làm việc cụ thể, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra, Phó Tổng TTCP nhấn mạnh.

Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn lãnh đạo TTCP nói riêng và cơ quan TTCP nói chung luôn quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung. Đồng thời, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng giao các sở, ngành, UBND huyện có liên quan nghiêm túc phối hợp với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu, cũng như phân công các đầu mối cụ thể trong suốt quá trình thanh tra; phối hợp chặt chẽ để Đoàn thanh tra  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dương Nguyễn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)