Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xây dựng kế hoạch, quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, đồng thời, có giải pháp quản lý việc khám bệnh, chữa bệnh và chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; tự kiểm tra, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, không để xảy ra hành vi lập khống bệnh án, đơn thuốc để thanh toán BHYT.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, không để người bệnh phải tự mua; quản lý chặt chẽ các chi phí, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng BHYT theo đúng quy định (hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho đối tượng hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của TP).

Một trong những nội dung quan trọng là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt các trường hợp có dấu hiệu thu gom bệnh nhân, gian lận, chỉ định dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế… nhằm mục đích trục lợi BHYT; phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP xây dựng các giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và thực hiện ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT theo quy định đối với các đơn vị có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

UBND Thành phố giao Bảo hiểm xã hội TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, phân tích các yếu tố tăng, giảm chi khám, chữa bệnh hàng tháng, hàng quý của toàn TP và của riêng từng cơ sở khám, chữa bệnh, thông báo cho các cơ sở để chủ động quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn chi khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức lập dự toán kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng diện chính sách, xã hội gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền về BHYT; có giải pháp vận động 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn TP tham gia BHYT./.

Đình Thuyết
(Nguồn: ThanhtraVietNam)