Không chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra có thể bị kỷ luật

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (dự thảo Nghị định), người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra là cán bộ, công chức, viên chức phải bị xử kỷ luật khiển trách khi có hành vi sau:

a) Không chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

b) Không yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý sai phạm hoặc thực hiện quyết định, yêu cầu, kiến nghị của người ban hành kết luận thanh tra;

c) Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trường hợp gây hậu quả thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xem xét kỷ luật các mức đối với người chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra

Cũng trong nội dung dự thảo Nghị định quy định, xử lý hành vi vi phạm của người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra; người thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm phải bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm đối với cán bộ; cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đối với công chức; khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc đối với viên chức hoặc truy bị cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật khi có hành vi sau:

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;

c) Vu cáo, vu khống đối với người làm nhiệm vụ thanh tra;

d) Đưa hối lộ;

đ) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Người có các hành vi vi phạm được quy định tại các khoản a, b, c, d và đ nêu trên nhưng không phải là cán bộ, công chức, viên chức thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra
Thanh tra Chính phủ họp Ban soạn thảo, tổ biên tập các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Ảnh: Q.A

Những nội dung kết luận thanh tra phải được công khai

Trước đó, một trong những nội dung quan trọng khác của dự thảo Nghị định quy định những nội dung kết luận thanh tra phải được công khai gồm:

Thứ nhất, kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được công khai. Người ký kết luận thanh tra quyết định những nội dung trong kết luận thanh tra không được công khai và thực hiện theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình

Thứ hai, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định cũng quy định nội dung về: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra; quyết định xử lý về thành tra; giải quyết kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra…

Như vậy, với nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra đã quy định cụ thể về xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra sẽ góp phần tăng cường được hiệu lực, hiệu quả của các kết luận thanh tra cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 59.344 tỷ đồng, 8.203 ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 295 đối tượng…

Tràng An

(Nguồn: ThanhtraVietNam)