Câu hỏi

882Thanh tra
0
0 bình luận

Thành viên Đoàn thanh tra có phải xây dựng kế hoạch cá nhân (bằng văn bản) theo nhiệm vụ được Trưởng đoàn phân công không ? Nếu có thì vệc xây dựng kế hoạch cá nhân được quy định ở văn bản nào ?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thành viên Đoàn thanh tra phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công hay còn gọi là kế hoạch cá nhân hoặc kế hoạch thành viên (bằng văn bản) theo nhiệm vụ được Trưởng đoàn phân công. Đây là quy định bắt buộc.

Việc xây dựng kế hoạch nêu trên được quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010: “2. Thành viên Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra” (hoạt động thanh tra hành chính) và được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành: “2. Thành viên Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo Trưởng đoàn thanh tra” (hoạt động của Đoàn thanh tra chuyên ngành).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings