Câu hỏi

307Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Hộ Kinh doanh A đang kinh doanh 02 mặt hàng phân bón của 02 Công ty sản xuất (đều có Quyết định công nhận phân bón lưu hành và có hóa đơn hộ kinh doanh A mua vào) nhưng trên nhãn cả hai mặt hàng này đều có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó. Xin hỏi hộ kinh doanh A chỉ thực hiện 01 hành vi vi phạm hay thực hiện 02 hành vi vi phạm hành chính.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi bạn nêu trên chúng tôi xin trả lời như sau:

Trước tiên, theo quy định khoản 2, Điều 2 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do vậy, khi hộ Kinh doanh A đang kinh doanh 02 mặt hàng phân bón của 02 Công ty sản xuất (đều có Quyết định công nhận phân bón lưu hành và có hóa đơn hộ kinh doanh A mua vào) nhưng trên nhãn cả hai mặt hàng này đều có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó thì hộ Kinh doanh A chỉ thực hiện 01 hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và hành vi này được quy định tại khoản 3, Điều 31 của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, khoản 51 Điều 2 của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

Như vậy, khi xử phạt hộ Kinh doanh A đang kinh doanh 02 mặt hàng phân bón của 02 Công ty sản xuất vi phạm quy định nêu trên có thể xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định khoản 1, Điều 2 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 với tình tiết là: “vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn”.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings