Câu hỏi

699Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 có quy định tình tiết giảm nhẹ:

Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

  1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
  2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
  3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
  4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;
  5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
  6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
  7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;
  8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Xin hỏi: với quy định trên, mỗi điểm của khoản 1 của Điều 9 nêu trên là 01 tình tiết giảm nhẹ hay một nhóm tình tiết giảm nhẹ (nếu là một nhóm thì các tình tiết giảm nhẹ tách biệt với nhau bằng dấu phẩy hay dấu chấm phẩm hay cả hai)”.

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi bạn nêu ra chúng tôi xin trả lời như sau:

Cấu trúc của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính có thể là một tình tiết độc lập và duy nhất trong một khoản hoặc một tổ hợp các tình tiết trong một khoản được xác định sau dấu “chấm phẩy” và từ “hoặc”. Cụ thể:

Khoản 1 của Điều 9 có hai tình tiết giảm nhẹ:

– Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm;

– Hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

Khoản 2 của Điều 9 có hai tình tiết giảm nhẹ:

– Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi;

– Tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

Khoản 3 của Điều 9 có ba tình tiết giảm nhẹ:

– Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra;

– Vi phạm hành chính trong tình trạng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

– Vi phạm hành chính trong tình trạng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

Khoản 4 của Điều 9 có hai tình tiết giảm nhẹ:

– Vi phạm hành chính do bị ép buộc;

– Hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

Khoản 5 của Điều 9 có ba tình tiết giảm nhẹ:

– Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh;

– Hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức;

– Hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

Khoản 6 của Điều 9 có một tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

Khoản 7 của Điều 9 có một tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.

Khoản 8 của Điều 9: Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định: cũng xác định theo phương pháp nêu trên./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings