Câu hỏi

1.02KThanh tra
0
0 bình luận

Em là công chức đang giữ ngạch 01.003 kể từ 15/3/2020. Em được bổ nhiệm vào ngạch công chức từ tháng 4/2013, giữ ngạch 01a.003, thi chuyển ngạch và được bổ nhiệm vào ngạch 01.003 từ tháng 7/2021. Em vừa chuyển sang Thanh tra tỉnh và đã học xong chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Như vậy, đến khi nào em mới chuyển sang ngạch Thanh tra viên được?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Bạn là công chức đang giữ ngạch 01.003 từ 15/03/2020, để được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên mã ngạch: 04.025 thì bạn phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 6, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Theo đó, bạn phải có thời gian công tác ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng, không tính thời gian tập sự, thử việc) giữ ngạch công chức, viên chức…, đồng thời khi bạn chuyển sang Thanh tra tỉnh thì bạn phải thực hiện theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ: “phải có ít nhất 01 năm (12 tháng) làm công tác thanh tra”.

Ngoài điều kiện về thời gian công tác và năm làm công tác thanh tra như trên để được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên bạn còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về văn bằng, chửng chỉ như: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra viên…

xuất bản
Bình luận

Theme Settings