Câu hỏi

171Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là Giám đốc doanh nghiệp. Doanh nghiệp của tôi vừa được thanh tra và đã kết thúc thanh tra. Tuy nhiên một thành viên Đoàn thanh tra có gọi điện yêu cầu doanh nghiệp tôi cung cấp thêm một số tài liệu. Vậy tôi phải làm thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tại khoản 2, Điều 47 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: Trong quá trình thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thành viên Đoàn thanh tra chỉ được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình thanh tra.

Sau khi đã kết thúc thanh tra trực tiếp, chỉ có Người ra quyết định thanh tra mới có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình thêm được quy định tại khoản 3, Điều 41 Thông tư số 06/TT-TTCP:“Trong trường hợp yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình thì Người ra quyết định thanh tra gửi văn bản yêu cầu kèm theo dự thảo Kết luận thanh tra hoặc một số nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra liên quan đến yêu cầu giải trình. Việc giải trình của đối tượng thanh tra được thực hiện bằng văn bản kèm theo các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung giải trình. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ giữ bí mật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc để lộ nội dung giải trình, lộ dự thảo Kết luận thanh tra hoặc một số nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra.”

Theo đó, Doanh nghiệp bạn trả lời cho thành viên Đoàn thanh tra đó: “Doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra khi có văn bản của Người ra quyết định thanh tra” theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP. Đồng thời bạn nên thông báo cho Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra về việc làm của thành viên Đoàn thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings