Câu hỏi

806Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 thì đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên, Thông tư 05/2021 chưa nêu rõ về thời hạn cho phép người khiếu nại cung cấp tài liệu, chứng cứ trong khi Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại quy định về việc thụ lý giải quyết khiếu nại trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong trường hợp trên xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh quy định đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên, Thông tư 05/2021/TT-TTCP chưa nêu về thời hạn cho phép người khiếu nại cung cấp tài liệu, chứng cứ cụ thể.

Tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 có quy định về việc thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại như sau: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do”.

Cũng quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại tại Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại:“Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết”.

Như vậy, trong trường hợp trên người có thẩm quyền yêu cầu người khiếu nại cần sớm cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu để người có thẩm quyền thụ lý khiếu nại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại lần đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp có lý do khách quan (ví dụ như người khiếu nại bị mắc Covid 19, người khiếu nại bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh viện hoặc do thiên tai, bão, lũ lụt) mà người khiếu nại chưa thể cung cấp bổ sung được thông tin, tài liệu thì thời gian có trở ngại khách quan đó có thể không tính vào thời hạn để xem xét thụ lý khiếu nại.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings