Câu hỏi

1.89KThanh tra
0
0 bình luận

Xin hỏi Chánh thanh tra Sở ký ban hành Quyết định thanh tra đồng thời là Trưởng đoàn thanh tra có được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

– Tại Điều 43, 48, 51, 55 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 5 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ đã quy định thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra;

– Tại Điều 46, 53 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 5, 16 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra.

Từ các quy định nêu trên cho thấy, trong quá trình thanh tra Người ra quyết định thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra là 2 chủ thể khác nhau, có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khác nhau, cụ thể là:

– Người ra quyết định thanh tra: chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra thực hiện các nội dung thanh tra, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra theo đề xuất của Trưởng đoàn thanh tra, xem xét và ký kết luận thanh tra…

– Trưởng đoàn thanh tra: quản lý, điều hành Đoàn thanh tra, chịu sự kiểm tra, giám sát của Người ra quyết định thanh tra, nếu có những vấn đề vượt quá quyền hạn thì báo cáo Người ra quyết định thanh tra, ký báo cáo kết quả thanh tra gửi Người ra quyết định thanh tra…

Vì vậy, mặc dù pháp luật không có qui định nhưng nếu bố trí Người ra quyết định thanh tra vừa là Trưởng đoàn thanh tra thì đồng nghĩa không thể thực hiện đúng qui trình và quyền hạn của từng chủ thể theo qui định được. Do đó, Trường hợp Thanh tra Sở chưa có Phó Chánh thanh tra, thiếu công chức thanh tra… có thể xử lý theo 2 phương án:

Phương án 1: Nếu Chánh Thanh tra Sở ký ban hành Quyết định thanh tra thì cử người khác làm Trưởng đoàn thanh tra;

Phương án 2: Nếu Thanh tra Sở không có ai đủ tiêu chuẩn làm Trưởng đoàn thanh tra thì đề nghị Giám đốc Sở ký Quyết định thanh tra và Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn thanh tra.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings