Câu hỏi

1.74KThanh tra
0
0 bình luận

Tháng 12/2020, Đoàn thanh tra tỉnh X tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Y, thuộc tỉnh X.Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm liên quan quản lý vốn đầu tư công.

Trong trường hợp này, việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra sẽ được tiến hành ngay khi phát hiện hay chờ sau khi kết thúc cuộc thanh tra? Trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc ngay thì Đoàn thanh tra có tiếp tục thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện Y nữa hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

Về việc phải chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra:

Trước hết, việc điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra, và theo quy định của pháp luật, Cơ quan thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nếu phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển sang các Cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xem xét, quyết định khởi tố vụ án hình sự (điểm o khoản 1 Điều 48 của Luật Thanh tra năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính là: “Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang Cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết”. Tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18 tháng 10 năm 2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra có quy định: “1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan thanh tra có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự.

Đối với vụ việc vi phạm pháp luật có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu xét thấy cần thiết thì trước khi chính thức kết luận thanh tra và kiến nghị khởi tố, Cơ quan thanh tra tổ chức họp lãnh đạo liên ngành gồm Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát cùng cấp để phân tích, đánh giá những tài liệu đã thu thập được. Trường hợp liên ngành thống nhất xác định vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan thanh tra có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự”.

Như vậy:

+ Trường hợp Cơ quan thanh tra có đầy đủ căn cứ để chuyển hồ sơ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh X chỉ đạo Đoàn thanh tra tập hợp hồ sơ, tài liệu để quyết định chuyển Cơ quan điều tra ngay khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm mà không cần phải chờ khi kết thúc cuộc thanh tra.

+ Trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì trước khi kết luận thanh tra và kiến nghị khởi tố, Cơ quan thanh tra có thể tổ chức họp lãnh đạo liên ngành gồm Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, cơ quan Viện Kiểm sát cùng cấp để đánh giá, phân tích những tài liệu đã thu thập được. Nếu kết quả họp liên ngành thống nhất rõ dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan thanh tra có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển cho Cơ quan điều tra. Trường hợp đã Kết luận thanh tra thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, Cơ quan thanh tra có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

Trong trường hợp chuyển ngay thì Đoàn thanh tra có tiếp tục thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện nữa hay không?

Tại khoản 1 Điều 62 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, theo đó trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì người ra quyết định thanh tra, phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng và xử lý như sau:

“Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong trường hợp này, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước;”

Như vậy, căn cứ vào quy định này, khi người ra quyết định thanh tra gửi văn bản kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự thì Đoàn thanh tra vẫn tiếp tục tiến hành cuộc thanh tra tại Uỷ ban nhân dân huyện Y về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra tại Uỷ ban nhân dân xã Y theo quy định của pháp luật về thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings