Câu hỏi

1.10KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Khi giải quyết khiếu nại lần hai (viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng), Tổ xác minh phát hiện Thủ trưởng đơn vị thực hiện không đúng trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (Điều 19, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP) thì xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Viên chức: “nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền”.

Điều 24 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: “Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết”.

Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Theo khoản 5 Điều 3 Luật Khiếu nại năm 2011 về việc áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó.

Như vậy đối với trường hợp viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì viên chức khiếu nại theo quy định Điều 44 Luật Viên chức.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai Tổ xác minh phát hiện Thủ trưởng đơn vị thực hiện không đúng trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (Điều 19, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP), Tổ trưởng Tổ xác minh cần báo cáo kết quả xác minh với người giải quyết khiếu nại. Qua đó, nếu đủ cơ sở để kết luận khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì người giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu Thủ trưởng đơn vị đã đánh giá viên chức hủy quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức để đánh giá lại theo trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo Điều 19 NĐ90/2020.

+ Nếu qua việc đánh giá, phân loại lại mà không thay đổi kết quả so với đánh giá trước thì không có hậu quả pháp lý xảy ra.

+ Nếu qua việc phận loại đánh giá lại có thay đổi, có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của viên chức theo hướng có lợi thì Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện các chế độ chính sách và bồi thường thiệt hại do kết quả đánh giá không đúng gây ra cho viên chức.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings