Câu hỏi

1.68KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trường hợp quyết định hành chính của Chủ tịch UBND  huyện đã hết thời hiệu khiếu nại. Người dân không gửi đơn khiếu nại mà gửi đơn phản ánh, kiến nghị về vụ việc đó. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành công văn trả lời công dân về đơn phản ánh, kiến nghị. Không nhất trí với công văn trả lời của Chủ tịch UBND huyện công dân đã làm đơn khiếu nại. Xin hỏi, trường hợp này có thụ thụ lý giải quyết khiếu nại đối với công văn trả lời của UBND huyện không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo Thông tư 05/2021/TT- TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thì cần phải nhận diện, phân loại được đây là đơn khiếu nại chứ không phải công dân làm đơn kiến nghị, phản ánh mà người có thẩm quyền giải quyết trả lời đơn kiến nghị, phản ánh vì theo dữ kiện nêu: do quyết định hành chính của Chủ tịch UBND  huyện đã hết thời hiệu khiếu nại nên người dân không gửi đơn khiếu nại mà gửi đơn phản ánh, kiến nghị về vụ việc đó. Do đó, việc phân loại để xác định đâu là đơn khiếu nại, đâu là đơn kiến nghị, phản ánh là một nội dung rất quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn đối với vụ việc trên Chủ tịch UBND huyện đã ban hành công văn trả lời công dân về đơn phản ánh, kiến nghị. Không nhất trí với công văn trả lời của Chủ tịch UBND huyện công dân đã làm đơn khiếu nại. Trường hợp này có thụ thụ lý giải quyết khiếu nại đối với công văn trả lời của UBND huyện không? Trường Cán bộ Thanh tra trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011: “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”.

Như vậy, quyết định hành chính có thể được thể hiện dưới hình thức là quyết định, công văn, thông báo… Do đó, công văn trả lời của Chủ tịch UBND huyện là đối tượng khiếu nại, vì công văn đã tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó công dân được quyền khiếu nại văn bản trả lời của Chủ tịch UBND huyện. Qua quá trình xem xét, thấy thời hiệu khiếu nại đã hết và nội dung quyết định hành chính là đúng thì người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại kết luận nội dung khiếu nại là không đúng.

Lưu ý: Trong quá trình kiểm tra, xem xét mặc dù hết thời hiệu khiếu nại nhưng xét thấy do quyết định hành chính của UBND huyện không đúng đã ảnh trực tiếp đến công dân, hoặc công dân có hoàn cảnh rất khó khăn nên trong trường hợp này tùy từng điều kiện kinh tế của địa phương có thể xem xét để có những chính sách hỗ trợ cần thiết cho công dân vì Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Qua việc giải quyết đó tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings