Câu hỏi

3.06KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là công chức được giao nhiệm vụ tham mưu xử lý vụ việc như sau: Cơ quan tôi nhận được đơn khiếu nại của công dân. Sau khi xem xét, nhận thấy vụ việc khiếu nại thuộc Điều 11 Luật Khiếu nại: các khiếu nại không được thụ lý. Vì vậy cơ quan đã ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại không đồng ý với thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại nên đã có đơn khiếu nại. Vậy trong trường hợp này xử lý như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ công chức.

Tại khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011quy định: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Như vậy theo quy định của Luật Khiếu nại có thể thấy rằng hình thức của quyết định hành chính có thể là công văn, thông báo, kết luận hoặc văn bản trả lời có hàm chứa nội dung quyết định của người có thẩm quyền. Nội dung thông báo đó là về việc không thụ lý khiếu nại, có tác động đến quyền, lợi ích của người khiếu nại. Do đó thông báo về việc không thụ lý khiếu nại cũng được coi là quyết định hành chính và là đối tượng của khiếu nại.

Vì vậy, trường hợp công dân không đồng ý với thông báo không thụ lý khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại theo thủ tục rút gọn để giải quyết khiếu nại mà không cần thành lập tổ xác minh theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings