Câu hỏi

1.63KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân làm đơn khiếu nại quyết định hành chính của UBND tỉnh tới UBND huyện và UBND huyện đã thụ lý, giải quyết bằng việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với công dân. Sau đó UBND tỉnh có ý kiến về việc UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng thẩm quyền (do Quyết định hành chính mà công dân khiếu nại của tỉnh ban hành). Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu do không thuộc thẩm quyền. Sau khi biết thông tin huyện ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại thì công dân viết đơn khiếu nại gửi UBND huyện khiếu nại quyết định về việc hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu vì công dân cho rằng việc ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu làm ảnh hưởng đến quyền là lợi ích của bà. Xin hỏi, việc công dân khiếu nại quyết định về việc hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện có thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”.

Như vậy, UBND huyện ban hành quyết định về việc hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của công dân là đối tượng khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại vì đây là quyết định hành chính chứ không phải là quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước. Do đó, không thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011.

Nếu trường hợp công dân khiếu nại công văn của UBND tỉnh gửi UBND huyện về việc UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng thẩm quyền thì đó mới thuộc trường hợp khiếu nại đối với văn bản hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước theo khoản 1 Điều 11 của Luật Khiếu nại.

Đối với vụ việc trên, người có thẩm quyền cần hướng dẫn, giải thích cho công dân là vụ việc khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, không thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Do đó công dân khiếu nại quyết định của UBND tỉnh cần phải làm đơn gửi UBND tỉnh để giải quyết đúng thẩm quyền.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings