Câu hỏi

1.32KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Ông A thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Năm 2021, thời điểm 25/12/2021 đã thực hiện kê khai tài sản năm 2021. Tại thời điểm 25/6/2022 ông A thuộc đối tượng được quy hoạch. Trong hồ sơ yêu cầu phải có bản kê khai tài sản, thu nhập. Xin hỏi: Mẫu bản kê khai trong trường hợp này là mẫu bản kê khai hằng năm hay mẫu bản kê khai phục vụ công tác cán bộ (Trường hợp này chỉ là quy hoạch chứ chưa phải dự kiến bầu, bổ nhiệm vào chức danh)? Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai trong trường hợp này được tính từ thời điểm 25/12/2021 đến 25/6/2022 có đúng không? và đến cuối năm 2022 ông A thực hiện kê khai tài sản năm 2022 thì tổng thu nhập giữa hai lần kê khai được tính từ 26/6/2022 đến tháng 12/2022 có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về  việc kê khai lần đầu được thực hiện đối với những người có nghĩa vụ kê khai hoặc lần đầu giữ chức vụ công tác sau đây: Cán bộ, công chức; Sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp.

Và theo khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: Cán bộ, công chức; Sĩ quan công an nhân dân, Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác, hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác; người có nghĩa vụ kê khai là người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Trường hợp Ông A thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập hàng năm vào ngày 25/12/2021. Đến thời điểm 25/6/2022, ông A thuộc đối tượng quy hoạch thì ông A sẽ thực hiện kê khai phục vụ công tác cán bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Mẫu bản kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo Phụ lục I, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vì ông A đã kê khai tài sản, thu nhập hàng năm vào ngày 25/12/2021 nên tổng thu nhập giữa hai lần kê khai được tính từ thời điểm 25/12/2021 đến 25/6/2022. Và đến cuối năm 2022 ông A thực hiện kê khai tài sản năm 2022 thì tổng thu nhập giữa hai lần kê khai được tính từ 26/6/2022 đến tháng 12/2022 là đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings