Câu hỏi

638Thanh tra
0
0 bình luận

Là Trưởng đoàn thanh tra, sau khi kết thúc việc thanh tra trực tiếp, tôi đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra, tổ chức họp Đoàn thanh tra lấy ý kiến, tất cả đều thống nhất. Trước khi ký Báo cáo kết quả thanh tra, tôi có báo cáo và xin ý kiến của Người ra quyết định thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có yêu cầu tôi bỏ bớt một số nội dung sai phạm trong Báo cáo kết quả thanh tra với lý do: “chỉ tập trung vào các sai phạm lớn”. Tôi xin hỏi phải xử lý thế nào?

 

 

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

– Nguyên tắc của hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra năm 2010 là: “Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực…”

– Luật Thanh tra năm 2010 quy định về nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra hành chính tại Điều 46 và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành tại Điều 53: “Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó”.

– Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: “…Trưởng đoàn thanh tra… có quyền bảo lưu ý kiến của mình về nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Do đó, trong trường hợp Đoàn thanh tra do bạn làm Trưởng đoàn đã phát hiện được sai phạm của đối tượng, đã lập biên bản về hành vi vi phạm đó thì bạn phải thể hiện một cách chính xác, trung thực trong dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. Đây là trách nhiệm của Đoàn thanh tra và trước tiên là thuộc trách nhiệm của Trưởng đoàn. Nếu khi dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra bạn có xin ý kiến của Người ra quyết định thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có yêu cầu bạn bỏ bớt một số nội dung sai phạm và bạn không đồng ý với việc này, bạn có quyền tổ chức họp Đoàn thanh tra và nêu ý kiến của mình trong cuộc họp.

Trường hợp cần thiết, bạn có quyền bảo lưu ý kiến của mình với Người ra quyết định thanh tra sau khi ý kiến của bạn không được Người ra quyết định thanh tra chấp thuận.

 

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings