Câu hỏi

864Thanh tra
0
0 bình luận

Là thành viên Đoàn thanh tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi đã phát hiện ra các vi phạm của đối tượng thanh tra và đã tiến hành lập các biên bản (đối tượng thanh tra đã ký biên bản). Kết thúc thanh tra trực tiếp, tôi đã dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, quá trình dự thảo tôi có xin ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra và Trưởng đoàn có yêu cầu không đưa các vi phạm của đối tượng thanh tra vào báo cáo với lý do: “To vo cho nhỏ, nhỏ coi không có”. Xin hỏi tôi phải xử lý thế nào?

 

 

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

– Nguyên tắc của hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra năm 2010 là: “Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực…”

– Luật Thanh tra năm 2010 quy định về nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra hành chính tại Điều 47 và thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành tại Điều 54: “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo”.

– Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: “Thành viên Đoàn thanh tra,…có quyền bảo lưu ý kiến của mình về nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Do đó, trong trường hợp bạn đã phát hiện được sai phạm của đối tượng, đã lập biên bản về hành vi vi phạm đó thì bạn phải thể hiện một cách chính xác, trung thực trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra. Còn việc tổng hợp vào trong báo cáo kết quả thanh tra là thuộc trách nhiệm của Trưởng đoàn. Nếu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra không đề cập đến sai phạm mà bạn đã phát hiện và bạn không đồng ý với việc này, bạn có quyền nêu ý kiến của mình trong cuộc họp. Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra không đồng ý với ý kiến của bạn thì bạn có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Trường hợp cần thiết, bạn có thể báo cáo bằng văn bản với Người ra quyết định thanh tra sau khi ý kiến của bạn không được Trưởng đoàn thanh tra chấp thuận.

 

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings