Câu hỏi

1.89KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là cán bộ thanh tra cấp huyện, được giao tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Tôi xin hỏi: Trong trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai (cả 2 bên đều không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, công dân không chấp nhận kết quả giải quyết, tiếp tục gửi đơn khiếu nại nhiều lần tới Chủ tịch UBND cấp huyện. Vậy trường hợp này có thụ lý giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại thì “Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.” Như vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về thủ trưởng cơ quan có quyết định hành chính bị khiếu nại. Trong trường hợp này công dân không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch UBND huyện nên đã gửi đơn khiếu nại đối với quyết định này đến Chủ tịch UBND cấp huyện để đề nghị giải quyết khiếu nại lần đầu.

Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai phải được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. (Khoản 5 Điều 3 Luật Khiếu nại cũng quy định: Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó.)

Điểm a khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”. Do vậy trong trường hợp này, công dân không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện thì khiếu nại thẳng lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện không thụ lý giải quyết khiếu nại. Do vậy, trường hợp này cần hướng dẫn người dân gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings