Câu hỏi

1.50KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi là người dân bị thu hồi đất theo Quyết định số 120 ngày 01/2/2021 của UBND huyện Y. Nhưng do tôi tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên tôi đã ủy quyền cho con trai thay mặt tôi để tiến hành khiếu nại quyết định thu hồi đất. Chính vì vậy, con trai tôi đã viết đơn khiếu nại và ký tên con trai tôi và gửi trực tiếp tại Ban Tiếp dân huyện Y. Sau khi xem xét đơn, cán bộ tiếp dân huyện Y đã hướng dẫn con trai tôi viết lại đơn khiếu nại và yêu cầu tôi ký vào đơn khiếu nại. Xin hỏi:

  1. Việc cán bộ tiếp dân yêu cầu tôi ký vào đơn khiếu nại có đúng không?
  2. Việc ủy quyền giữa tôi và con trai phải thực hiện cụ thể như thế nào?
xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Đối với câu hỏi của ông chúng tôi trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 về hình thức khiếu nại: “Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ”.

Như vậy, theo quy định trên thì người khiếu nại phải là người ký tên hoặc điểm chỉ trong đơn khiếu nại. Do đó, việc cán bộ tiếp công dân yêu cầu ông ký vào đơn khiếu nại là đúng quy định pháp luật.

2. Việc ủy quyền giữa ông và con trai phải thực hiện cụ thể như thế nào?

Việc ủy quyền giữa ông và con trai phải thực hiện theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Theo đó việc ủy quyền khiếu nại giữa ông và con trai phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ phạm vi ủy quyền, nội dung ủy quyền cụ thể, chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền và văn bản đó phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP .

xuất bản
Bình luận

Theme Settings