Câu hỏi

2.10KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi là công chức, không thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Nhưng vợ tôi làm nghề kinh doanh tự do nên tài sản, thu nhập của vợ tôi thường xuyên tăng giảm. Trong trường hợp tài sản, thu nhập của vợ tôi tăng trên 300 triệu đồng, tôi có phải kê khai bổ sung không? Kê khai luôn khi tài sản tăng trên 300 triệu đồng hay cuối năm đó mới phải kê khai?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tại Điều 33 quy định: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên”. Có thể thấy, ngoài việc tự kê khai tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập của mình thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập của người thân bao gồm: vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhằm mục đích kiểm soát tài sản, thu nhập, tránh việc tẩu tán tài sản, nhờ người thân đứng tên, sở hữu tài sản. Do đó, khi tài sản của vợ bạn tăng lên từ 300 triệu đồng trở lên thì bạn có trách nhiệm kê khai sự biến động về tài sản, thu nhập này.

Về thời điểm kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, khoản 2 Điều 36 Luật này quy định: “Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập”. Luật không quy định cụ thể thời gian kê khai bổ sung nên bạn có thể kê khai vào một thời điểm hợp lý trước ngày 31/12 năm có biến động về tài sản. Để tránh việc phải kê khai bổ sung nhiều lần, vì tài sản, thu nhập của vợ bạn thường xuyên có biến động, bạn chỉ cần tổng hợp lại tổng số tiền tăng hoặc giảm của cả năm và kê khai bổ sung 01 lần vào cuối năm, trước ngày 31/12 hằng năm.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings