Câu hỏi

854Thanh tra
0
0 bình luận

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020, Chánh Thanh Sở tham mưu cho Giám đốc Sở điều chỉnh kế hoạch thanh tra: Bỏ 01 cuộc thanh tra và bổ sung 01 cuộc thanh tra mới. Tôi xin hỏi việc tham mưu của Chánh Thanh tra Sở có đúng không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra thì việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra Sở xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra thì việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra được tiến hành khi có sự chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra hoặc khi có sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi xét thấy cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thanh tra hiệu quả. Vì vậy, việc tham mưu của Chánh Thanh tra Sở là đúng quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý, việc tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra phỉa đảm bảo các căn cứ theo quy định nêu trên.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings