Câu hỏi

330Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Khi thực hiện dự án tuyến đường giao thông liên xã, UBND huyện không ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định công bố mức bồi thường do trước đây các hộ dân hiến đất làm đường, phần đất này khi thực hiện dự án là đất do Nhà nước quản lý. Đến nay, công dân khiếu nại việc UBND huyện không ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định công bố mức bồi thường. Xin hỏi, đây có phải là khiếu nại hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011: Khiếu nại là  việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tại khoản 9 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2022: “Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc công dân khiếu nại UBND không ban hành quyết định thu  hồi đất, quyết định công bố mức bồi thường là khiếu nại hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện. Do đó công dân làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UNBD huyện giải quyết theo thẩm quyền.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings