Câu hỏi

649Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Việc kê khai tài sản thu nhập của những người trước 31/3/2021 không phải là cán bộ, công chức (không thuộc diện kê khai). Sau thời gian 31/3/2021 thì người đó được chuyển thành cán bộ hoặc công chức thì tiến hành kê khai lần đầu hay kê khai hàng năm (nếu thuộc diện kê hàng năm).

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập như sau:

“ 1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác”.

Như vậy, người không thuộc diện kê khai lần đầu, sau thời gian 31/3/2021 thì người đó được chuyển thành công chức hoặc viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập thì tiến hành kê khai lần đầu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings