Câu hỏi

747Thanh tra
0
0 bình luận

Trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra (trong trường hợp này Phó Giám đốc được giao ký thay Giám đốc), có em ruột làm công tác hành chính tại cơ quan (là đối tượng thanh tra). Thì Phó Giám đốc có được trực tiếp giám sát hoặc giao cho người khác giám sát không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trước hết cần hiểu giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là việc theo dõi, thu thập thông tin và phản ánh về việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, ý thức kỷ luật và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra là trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra được quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: “Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm giám sát của Đoàn thanh tra…”,  vì vậy Phó Giám đốc sẽ trực tiếp giám hoạt động của Đoàn thanh tra.

Nếu cơ quan ra quyết định thanh tra có đủ các điều kiện về công chức, về biên chế… thì Người ra quyết định thanh tra sẽ giao nhiệm vụ giám sát cho công chức thuộc thẩm quyền hoặc Tổ giám sát bằng Quyết định giám sát theo khoản 1 Điều 29 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: “Trường hợp giao cho công chức thuộc thẩm quyền thực hiện việc giám sát hoặc Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (gọi là người thực hiện giám sát) thì Người ra quyết định thanh tra ban hành Quyết định giám sát…”. Không giao nhiệm vụ giám sát cho người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: “b) Người có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, con, anh, chị, em ruột, hoặc anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra.”…

Với nội dung bạn nêu: Phó Giám đốc là Người ký quyết định thanh tra, có em ruột công tác tại cơ quan là đối tượng thanh tra thì việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra bị xung đột lợi ích như nội dung đã nêu trên và xung đột về lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Do vậy, Quyết định thanh tra nên để người có thẩm quyền khác ký, tránh việc xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật và tuân thủ nghiêm nguyên tắc hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, đảm bảo tính khách quan, chính xác…

xuất bản
Bình luận

Theme Settings