Câu hỏi

Solved222Phòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Theo hướng dẫn tại NĐ 130 về cách kê khai “vốn góp”: “Ghi từng hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, cả trực tiếp và gián tiếp.” Ví dụ: Ông A góp vốn bằng tiền mặt (300 triệu) với ông B để ông B trực tiếp, toàn quyền quyết định thực hiện một số hoạt động đầu tư kinh doanh (đầu tư mua bất động sản, đầu tư hệ thống máy lọc nước, đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến,…) thì ông A phải kê khai như thế nào cho đúng với hướng dẫn ạ?

Câu hỏi được đóng lại cho câu trả lời mới.
Selected answer as best

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Tại mục số 22, Phần III. Thông tin mô tả về tài sản của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định: “Ghi từng hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, cả trực tiếp và gián tiếp”. Như vậy, nếu ông A góp vốn bằng tiền mặt (300 triệu đồng) với ông B để ông B trực tiếp, toàn quyền quyết định thực hiện một số hoạt động đầu tư kinh doanh, thì ông A phải kê khai vốn góp cụ thể như sau:

– Hình thức góp vốn: Ghi cụ thể góp vốn với cá nhân/ doanh nghiệp và đầu tư vào lĩnh vực cụ thể (Ví dụ: Góp vốn với ông B để đầu tư bất động sản tại địa chỉ số B; đầu tư các lĩnh vực khác nếu có…).

– Giá trị: Ghi cụ thể số tiền góp vốn (Ví dụ: 300 triệu đồng).

Selected answer as best
Bình luận

Theme Settings