Câu hỏi

237Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là giáo viên trường THPT A, tỉnh B. Tôi xin hỏi tôi có thể tham gia cuộc thanh tra chuyên ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh B ra Quyết định thanh tra được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ Điều 21 Nghị định 97/2011/NĐ-CP thì cộng tác viên thanh tra là người được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước.

Căn cứ Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục thì Cộng tác viên thanh tra giáo dục theo vụ việc là công chức, viên chức trong và ngoài ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục, được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra theo vụ việc.

Trong tình huống này, bạn là viên chức trong ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục. Bạn có thể tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh B với vai trò cộng tác viên thanh tra giáo dục theo vụ việc nếu được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra nếu đảm bảo các tiêu chuẩn tại Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT như sau:

“a) Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên;

b) Đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp hoặc chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên đối với từng cấp học và trình độ đào tạo; được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm (đối với các trường hợp không phải là giảng viên, giáo viên);

c) Đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”

xuất bản
Bình luận

Theme Settings