Câu hỏi

1.58KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi đang công tác tại thanh tra Sở. Khi tham mưu thụ lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, tôi nhận thấy vụ việc phức tạp, việc xác minh của cơ quan thanh tra Sở sẽ mất nhiều thời gian. Tôi xin hỏi trong trường hợp này, có thể ghi tăng thời hạn giải quyết tố cáo trong quyết định thụ lý thành 60 ngày được không (thời hạn giải quyết là 30 ngày cộng thêm gia hạn đối với vụ việc phức tạp 30 ngày)?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 thì thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Do vậy, trong quyết định thụ lý tố cáo chỉ được xác định thời hạn giải quyết tối đa là 30 ngày.

Khoản 2 Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 quy định “Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.” Điều này có nghĩa là trong quá trình giải quyết tố cáo mà vụ việc phức tạp, hết thời hạn không giải quyết xong thì có thể gia hạn, không quá 30 ngày. Tuy nhiên, việc gia hạn phải được người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Do vậy, trong trường hợp xác định là vụ việc phức tạp thì trong quyết định thụ lý chỉ được ghi thời hạn giải quyết không quá 30 ngày, không được phép cộng thêm thời gian gia hạn. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian giải quyết đối với vụ việc phức tạp thì phải tham mưu với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ban hành quyết định gia hạn thời gian giải quyết tố cáo.

Vụ việc được coi là phức tạp để gia hạn thời gian giải quyết phải có một trong các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings