Câu hỏi

221Thanh tra
0
0 bình luận

Doanh nghiệp tôi vừa nhận được thông báo của cơ quan thanh tra về việc tiến hành thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm tại doanh nghiệp. Xin hỏi, doanh nghiệp tôi xin hoãn chuyển sang năm sau thanh tra được không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với câu hỏi trên của anh/chị, chúng tôi xin trả lời như sau:

– Pháp luật về Thanh tra không quy định về việc đối tượng thanh tra được quyền xin hoãn thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 01 ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định: “Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra là người có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra được tiến hành khi có sự chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra hoặc khi có sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi xét thấy cần thiết nhằm bảo đảm việc thực hiện kế hoạch thanh tra hiệu quả”.

Vì vậy, khi doanh nghiệp bạn chỉ có thể đề nghị người phê duyệt kế hoạch thanh tra điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi đưa ra được các lý do xác đáng về việc có sự chồng chéo trong quá trình thanh tra. Trong trường hợp này, bạn làm văn bản trình bày rõ lý do và ý kiến đề nghị mà mình gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings