Câu hỏi

688Thanh tra
0
0 bình luận

Năm 2019 doanh nghiệp tôi đã trúng thầu gói thầu cung cấp bàn ghế làm việc cho UBND xã A (gói thầu 1) và đã hoàn thành, không còn vướng mắc. Năm 2020, Đoàn thanh tra huyện thực hiện thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách tại xã A thời kỳ 2019-2020, Trưởng đoàn thanh tra gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu của gói thầu 1. Xin hỏi doanh nghiệp tôi có phải thực hiện văn bản của Đoàn thanh tra không? Nếu phải thực hiện thì doanh nghiệp phải làm thế nào?

 

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả  lời như sau:

Thứ nhất, bạn phải thực hiện văn bản của Trưởng đoàn thanh tra vì:

– Đây là cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra huyện tiến hành, đối tượng thanh tra là Ủy ban nhân dân xã A. Doanh nghiệp của bạn là đơn vị có ký hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho Ủy ban nhân dân xã A, đã thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, do đó doanh nghiệp bạn là cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Thanh tra năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính: “Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó”;

– Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ có quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan:“Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật”.

– Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ có quy định: “Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra…; yêu cầu …, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.”

Thứ hai, khi thực hiện yêu cầu theo văn bản của Trưởng đoàn thanh tra, doanh nghiệp bạn cần làm:

– Rà soát và lên danh mục các hồ sơ, tài liệu cần cung cấp cho Đoàn thanh tra;

– Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo danh mục để cung cấp cho Đoàn thanh tra đúng thời hạn

– Nếu thời hạn quá gấp thì doanh nghiệp bạn có thể có ý kiến đề nghị với Trưởng đoàn Đoàn thanh tra;

– Khi bàn giao hồ sơ, tài liệu phải có biên bản giao nhận thể hiện rõ ràng, chi tiết từng hồ sơ, tài liệu như: bản photo, bản chính…

 

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings